GDPR

Sedan 2018 reglerar GDPR (General Data Protection Regulation) hur organisationer inom EU får hantera personuppgifter. Seko värnar särskilt om medlemmar och personals personuppgifter och arbetar löpande för att förvalta dessa på ett ansvarsfullt sätt.

Reglerna ställer krav på goda och tydliga rutiner gällande hantering av alla slags personuppgifter samt att förbundet ger tydlig information till personal, förtroendevalda och medlemmar. Detta innefattar Seko Klubb Civil Västerbotten.

Dataskyddspolicy
Förbundets ramverk för behandling av personuppgifter utgörs av en Dataskyddspolicy.

Personuppgiftsansvar
Förbundet i ledning av förbundsstyrelsen är ytterst ansvarig för dataskyddsarbetet och fastställer rutiner för hur detta arbete ska ske.

Förtroendevaldas ansvar
Regioner, klubbar, branschorganisationer och förhandlingsorganisationer har att ta del av och efterleva gällande rutiner som fastställs av förbundsledningen.

Prioriterade uppgifter:

  • Känna till och efterleva gällande rutiner som publiceras på hemsidan och i nyhetsbrev
  • Säkerställa att nya förtroendevalda genomgår GDPR-utbildningen som förbundet tillhandahåller
  • Anmäla eventuella personuppgiftsincidenter på www.seko.se/incident
  • Kontakta förbundsledningen och initiera en riskbedömning och konsekvensanalys vid nya eller förändrade behandlingar
  • Kontakta förbundet vid eventuella frågor gällande behandling av personuppgifter och GDPR
  • Följa sekos GDPR arbete i kontakt med förbundsledningen

Våra åtaganden som klubb

– Introduktionsutbildning GDPR
Att genomgå en digital utbildning om GDPR och förbundets rutiner. Obligatorisk för alla förtroendevalda.

– Checklista GDPR
Att följa en enkel checklista för att undvika de vanligaste misstagen och påminna sig om vikten av varsam behandling av medlemmarnas uppgifter. Denna finns tillgänglig på vårat kontor och hålls updaterad av förbundsledningen.

– Dokumenthanteringsplan
Vad ska sparas och hur länge? Vi följer sekos dokumenthanteringsplan fastställd av förbundsstyrelsen.

– Riskbedömning och konsekvensanalys
Vid nya behandlingar, exempelvis en ny medlemsförmån eller en ny typ av medlemsaktivitet, samt vid förändringar i nuvarande behandlingar ska vi alltid genomföra en riskbedömning och konsekvensanalys.